Dyslexie

Instroom klas 1.

In het eerste leerjaar worden een aantal onderzoeken gedaan naar lees- en spellingsproblemen. Soms wordt u (in klas 1 of hoger)  naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken en voornamelijk tegenvallende  resultaten bij de moderne vreemde talen geadviseerd uw kind  nader te laten onderzoeken op mogelijke dyslexie. Dit nader onderzoek vindt deels op school plaats en wordt deels gedaan door een externe deskundig. Als een leerling dyslectisch blijkt te zijn, schrijft de externe deskundige een officiële dyslexieverklaring uit. Daarnaast wordt er altijd een onderzoeksverslag geschreven door de externe deskundige. De betreffende ouders en leerlingen worden op school uitgenodigd voor een toelichting op het onderzoeksverslag. Voor de leerlingen met een  dyslexieverklaring wordt er tevens  ingegaan op de  begeleiding van dyslectische leerlingen op onze school. Voor onderzoeken door externe deskundigen worden kosten in rekening gebracht.

Leerlingen met een dyslexieverklaring bij instroom klas 1.
Deze ouders en leerlingen worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. In deze bijeenkomst krijgt u informatie over dyslexie op Godfried Richter en hoe de school rekening kan houden met de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Bijvoorbeeld door extra tijd beschikbaar te stellen bij schriftelijke overhoringen of repetities, opgaven te vergroten , gebruik laten maken van een voorleesprogramma. Voor het examen zal school voor de dyslectische leerlingen een verzoek indienen bij de onderwijsinspectie voor bijv. extra tijd. Een officiële dyslexieverklaring dient aanwezig te zijn .

Als een leerling een ander leerprobleem heeft, wordt dit met ouders en leerling besproken en worden er afspraken gemaakt over aanpak en begeleiding. Deze afspraken worden  in een begeleidingsplan beschreven.